Human Due Diligence inför ett förvärv – en liten investering med stor potential att göra skillnad

Att köpa bolag är erkänt svårt. Ofta står ett förvärv inte och faller med exakt hur det finansiella resultatet ser ut, utan snarare med om bolaget har det management och den företagskultur som krävs för att göra skillnad. Vi ser nu roligt nog en positiv trend i att fler och fler av våra klienter engagerar oss i samband med att de själva är inne due diligence processer inför att förvärva bolag. Många av dessa klienter ser det som en värdefull pusselbit att genom en human due diligence inför ett förvärvsbeslut få en bredare och djupare bild av management, dess kompetenser, drivkrafter och motivation. Pelagos erfarenhet är att dessa övningar rätt genomförda uppfattas som framåtblickande och utvecklingsorienterade av både köpare och målbolag, och ofta utgör en bra grund för att styrelse och ledning snabbt börjar arbeta med att sätta rätt ledningsstruktur och management i bolaget.

Pelago har nyligen t ex arbetat med flera ledande private equity-aktörer i breda genomlysningar av målbolaget, där klienten inför ett förvärv velat få en fördjupad bild av vilken ledarkapacitet som finns och hur organisation och styrning ser ut i praktiken. Utifrån vår analys har klienten sedan snabbt kunnat sätta en plan för hur man ska kunna skapa rätt ledning och organisation på kort och lång sikt. En nyckelfråga i Pelagos arbete är här att förstå gapet mellan organisationens nuläge och vad för typ av ledarskap, organisatorisk kapacitet och kulturförändring som krävs för att nå satta affärsmål.

”Vi har vid ett par tillfällen arbetat med Pelago i dessa övningar inför ett förvärv. De insikter vi fått har varit värdefulla för att snabbt kunna lägga en plan för arbetet med att utveckla ledningen, organisationen och kulturen i bolagen så att dessa delar till fullo stödjer genomförandet av våra tillväxt- och förändringsresor. Arbetet skapar också en bra grund mellan oss som ägare och ledningen för att kunna föra diskussioner kring dessa frågeställningar” – Mikael Jast, Nalka.

Pelagos ansats inom dessa uppdrag är alltid skräddarsytt men bygger grovt på ett upplägg, där våra konsulter skapar en djupare bild av nyckelpersoners kapacitet och motivation framåt, vilka nyckelkompetenser som finns bolaget, vilka kompetenser/funktioner som kan komma att behöva justeras samt skapar en bättre förståelse för hur beslutsfattande och styrning sker i bolaget. Denna analys gör att våra klienter inte bara efter genomförd due diligence har en god bild av finansiella, kommersiella och legala aspekter av ett målbolag, utan också hur dess ledarskap och kultur ser ut. Med detta som bas kan klienten sedan snabbt få på plats en road map mot att skapa rätt ledarskap för bolagets resa framåt.