Board & CEO Services

Pelago arbetar sida vid sida med ägare och styrelser i arbetet med att bedöma och utveckla både styrelser och VD.

Ägare och styrelser vill i allt högre grad kontinuerligt utvärdera och utveckla både styrelsen som helhet och hur VD presterar och agerar. Som ledarskapsrådgivare är vi en nära samarbetspartner och stöttar våra klienter i dessa uppdrag, som ofta kräver lång erfarenhet och stor diskretion.

Det finns många faktorer bakom denna utveckling, där ökat fokus på etik, mångfald, hållbarhet och digitalisering är några inslag, men även en alltmer konkurrensutsatt miljö där en väl fungerande styrelse och VD är en avgörande pusselbit. Allt eftersom fler och fler aktieägare vill ta ett ökat ansvar och agera på ett mer transparent sätt har betydelsen av att kontinuerligt utveckla styrelsens arbete också ökat.

BOARD SERVICES

En välfungerande styrelse likställs idag ofta med en diversifierad styrelse som kan agera förebild, inte minst när det gäller mångfald. På senare tid granskas även styrelser i högre utsträckning vad gäller efterlevnad av t ex bolagsstyrning och hållbarhet, vilket har lett till ett ökat behov av strukturerade och objektiva utvärderingar av styrelsens arbete.

Pelago erbjuder därför ett brett utbud av styrelsetjänster som syftar till att säkerställa att styrelsens arbete både utvärderas objektivt och utvecklas konstruktivt.

  • Styrelseutvärderingar
  • Rekrytering av styrelseledamöter och styrelseordförande
  • Successionsplanering av en styrelse

CEO SERVICES

Genom åren har det blivit tydligt att det finns ett uttalat behov för styrelser att vara mer proaktiva avseende VD:s successionsplanering. Styrelsen kan säkra en smidig VD-succession på flera sätt.

  • Successionsplanering av ny VD
  • VD-utvärderingar
  • Utveckling och onboarding av VD